वंदे मातरम – राष्ट्रीय गीत

vande mataram वंदे मातरम - राष्ट्रीय गीत

वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम् शस्यशामलां मातरम् शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् कोटि-कोटि-कण्ठ-कल-कल-निनाद-कराले कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाले अबला केन मा एत बले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरम् वन्दे मातरम् तुमि विद्या, तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारई प्रतिमा गडि मन्दिरे-मन्दिरे … Read more